Close

Dm Profiles

Profile Picture Name Duration:
Collector Bhopal Shri Kaushlendra Vikram Singh (IAS)Current DM
Shri Ashish Singh Shri Ashish Singh06/04/2023 - 05/01/2024
Shri Avinash Lawaniya (IAS) Shri Avinash Lavania19/06/2020 - 06/04/2023
Shri Tarun Kumar Pithode (IAS) Shri Tarun Kumar Pithode19/06/2019 - 19/06/2020
Dr. Sudam P Khade, Dr. Sudam Pandharinath Khade22/06/2017 - 07/06/2019
No Image Shri Nishant Warwade27/05/2013 - 22/06/2017
No Image Shri Nikunj Shrivastav27/04/2010 - 27/05/2013
No Image Shri Sheo Shekhar Shukla22/01/2009 - 23/04/2010
No Image Shri Manish Rastogi22/04/2008 - 19/12/2008
No Image Shri RajKumar Mathur13/06/2007 - 17/04/2008